Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Yasothon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
บริการหน่วยงาน

แบบคำขอน้ำบาดาล

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

21 ก.พ. 65

ข้อมูลน้ำบาดาลของจังหวัดยโสธร (สําหรับคอมพิวเตอร์)

21 มิ.ย. 64

คำขอรับความอนุเคราะห์โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร

26 ส.ค. 63

แบบ นบ.1 แบบคําขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาล

16 ธ.ค. 63

แบบ นบ.2 แบบฟอร์มคำขอต่ออายุ

16 ธ.ค. 63

แบบ นบ.3 รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน

17 ธ.ค. 63

แบบ นบ.4 รายงานการทดสอบปริมาณน้ำ

17 ธ.ค. 63

แบบ นบ.5 รายงานประวัติบ่อน้ำบาดาล

จำนวนทั้งหมด 19 รายการ
1 2 3 >