Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Yasothon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top graphic

แบบคำขอน้ำบาดาล

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

26 ส.ค. 63

แบบ นบ.1 แบบคําขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาล

16 ธ.ค. 63

แบบ นบ.2 แบบฟอร์มคำขอต่ออายุ

16 ธ.ค. 63

แบบ นบ.3 รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน

17 ธ.ค. 63

แบบ นบ.4 รายงานการทดสอบปริมาณน้ำ

17 ธ.ค. 63

แบบ นบ.5 รายงานประวัติบ่อน้ำบาดาล

17 ธ.ค. 63

หนังสือยินยอม

17 ธ.ค. 63

หนังสือมอบอำนาจ

จำนวนทั้งหมด 17 รายการ
1 2 3 >