Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Yasothon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top graphic

เอกสารเผยแพร่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

27 เม.ย. 64

แบบรายงานผลการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ 6 เดือน)

19 เม.ย. 64

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

19 เม.ย. 64

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

1 เม.ย. 64

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สนง.ทสจ.ยโสธร

9 เม.ย. 64

คู่มือการใช้ทรัพย์สินราชการ ของ สนง.ทสจ.ยโสธร

22 มี.ค. 64

ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของบุคลากร

22 มี.ค. 64

ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่องมาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม

22 มี.ค. 64

ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่องมาตรการในการป้องกันการรับสินบน

จำนวนทั้งหมด 88 รายการ
1 2 3 4 5 > >>