Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Yasothon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด
เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่จังหวัดยโสธร จำนวน 440 คำขอ ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่จังหวัดยโสธร จำนวน 440 คำขอ ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

วันที่ 21 มิ.ย. 2565 เวลา 13.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นายคลอน ปานทอง เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ประสานติดตามและส่งเอกสารคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่จังหวัดยโสธร จำนวน 440 คำขอ ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

24 มิ.ย. 65

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด
24 พฤษภาคม ของทุกปีวันป่าชุมชนแห่งชาติ

24 พฤษภาคม ของทุกปีวันป่าชุมชนแห่งชาติ

คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 เห็นชอบให้วันที่ 24 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันป่าชุมชนแห่งชาติ สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.2562 ขึ้น ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 อีกทั้งเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย และสืบสานพระราชปณิธานในด้านการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ให้ “คน” กับ “ธรรมชาติ” อยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัย และเอื้อประโยชน์ต่อกันได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนเพื่อให้องค์กร ทั้งภาครัฐ เอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ทราบถึงความสำคัญของป่าชุมชนและทรัพยากรป่าไม้ของชาติในภาพรวม สร้างขวัญและกำลังใจให้กับชุมชนที่ดูแลรักษาป่า เกิดความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติ แก่ชุมชนต่อไป ปัจจุบันมีป่าชุมชนกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จำนวนมากกว่า 11,327 แห่ง รวมเนื้อที่ประมาณ 6.29 ล้านไร่ มีชุมชนร่วมบริหารจัดการป่ามากกว่า 13,028 หมู่บ้าน โดยชุมชน ได้ร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บำรุงรักษา ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนในรูปแบบของป่าชุมชน สอดคล้องกับ วิถีชีวิต และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น จึงขอรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเครือข่ายป่าชุมชน หน่วยงาน องค์กร และภาคประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญของป่าชุมชนโดยร่วมกันจัดกิจกรรมการต่าง ๆ อาทิเช่น การปลูกต้นไม้ การบำรุงรักษาป่าชุมชน การทำฝายชะลอน้ำ การลาดตระเวน หรือการทำแนวกันไฟ ในวันดังกล่าว เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ ทำให้ป่าเกิดความอุดมสมบูรณ์ ยั่งยืน สืบทอด เป็นมรดกตกทอดไปสู่รุ่นลูก รุ่นหลานสืบไป

23 พ.ค. 65