Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Yasothon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top graphic

การขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 23 (4) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

การขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 23 (4) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

การขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 23 (4) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมแระรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบ

1.คู่มือการจัดทำข้อมูลเสนอโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม

2.คู่มือการจัดทำข้อเสนอโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม PDF

3.แบบฟอร์ม การจัดทำข้อเสนอโครงการฯ

4.ตัวอย่าง การจัดทำข้อเสนอโครงการฯ

5.ตัวอย่าง การจัดทำ แผนงานแผนเงิน ข้อเสนอโครงการฯ

6.ตัวอย่างการจัดทำ รายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ

7.ตัวอย่างการจัดทำ การถอดบทเรียนผลการดำเนินงานโครงการฯ

8.หลักเกณฑ์การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563