Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

Yasothon Provincial Offices of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top graphic

ร่วมกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษาทำความสะอาดพื้นที่ศาลากลางจังหวัดยโสธร

ร่วมกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษาทำความสะอาดพื้นที่ศาลากลางจังหวัดยโสธร

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 น.
บุคลากรในสังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร ร่วมกับบุคลากรศูนย์ป่าไม้ยโสธร ร่วมกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษาทำความสะอาดพื้นที่ศาลากลางจังหวัดยโสธร โดยการทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ กำจัดวัชพืช กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และจัดระเบียบพื้นที่บริเวณรอบอาคารสำนักงานฯ

 

แกลเลอรี่