Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

Yasothon Provincial Offices of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top graphic

ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะแบบครบวงจร ภายใต้โครงการความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ บ้านสำโรง ม. 7 ต.คูเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะแบบครบวงจร ภายใต้โครงการความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ บ้านสำโรง ม. 7 ต.คูเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะแบบครบวงจร ภายใต้โครงการความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ บ้านสำโรง ม. 7 ต.คูเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจ กระตุ้นจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง และเพิ่มพูนทักษะด้านการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรให้กับแกนนำชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย แกนนำชุมชนบ้านสำโรง ม. 4 , 7 และ 10 จำนวน 100 คน

แกลเลอรี่