Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

Yasothon Provincial Offices of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top graphic

ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ เพื่อตรวจราชการตามแผนการตรวจตามหน่วยงานงานที่รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในพื้นที่เขตตรวจราชการ 14 ในพื้นที่จังหวัดยโสธร

ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ เพื่อตรวจราชการตามแผนการตรวจตามหน่วยงานงานที่รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในพื้นที่เขตตรวจราชการ 14 ในพื้นที่จังหวัดยโสธร

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น.
นายชมภู มหันตะกาศรี ผอ.ทสจ.ยโสธร และหน่วยงานในสังกัด ทส.ในพื้นที่ยโสธร ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ เพื่อตรวจราชการตามแผนการตรวจตามหน่วยงานงานที่รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในพื้นที่เขตตรวจราชการ 14 ในพื้นที่จังหวัดยโสธร ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร ในการนี้ได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
(นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์) เพื่อหารือข้อราชการด้านทรัพยากรธรร...มชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยในการตรวจราชการครั้งนี้ผู้ตรวจราชการได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ให้ ทสจ.จัดทำแผนการบริหารจัดการรองรับพิบัติภัย (ภัยแล้ง) โดยประสานข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำมาใช้ในการบริหารจัดการภายในจังหวัด
2. ให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการและประสานงาน ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (ภัยแล้ง) ระดับพื้นที่ของ ทส.
3. จัดทำข้อมูลเครื่องมืออุปกรณ์ บุคลากร ข้อมูลแหล่งน้ำและศักยภาพน้ำ ความต้องการการใช้น้ำ อีกทั้งข้อมูลพื้นที่ภัยแล้งย้อนหลัง 5 ปี เพื่อนำเป็นข้อมูลรองรับแผนและของบประมาณภายในจังหวัด

แกลเลอรี่