Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

Yasothon Provincial Offices of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top graphic

จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับอำเภอ จังหวัดยโสธร ในพื้นที่อำเภอเลิงนกทา

จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับอำเภอ จังหวัดยโสธร ในพื้นที่อำเภอเลิงนกทา

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓
ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับอำเภอ จังหวัดยโสธร ในพื้นที่อำเภอเลิงนกทา เพื่อวางแผนการดำเนินงาน และแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของเครือข่าย ทสม. ซึ่งคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ทุกระดับในจังหวัดเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมและเชื่อมโยงความร่วมมือในการเฝ้าระวัง ฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

แกลเลอรี่