Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

Yasothon Provincial Offices of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top graphic

ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งที่องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งที่องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

วันที่ 12 มีนาคม 2563
เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 11 อุบลราชธานี ได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งที่องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ได้ขอความอนุเคราะห์เครื่องสูบน้ำพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อดำเนินการสูบน้ำเติมแหล่งน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

แกลเลอรี่