Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Yasothon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top graphic

ติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินโครงการจัดการขยะแบบครบวงจรในชุมชนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 2/2563

ติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินโครงการจัดการขยะแบบครบวงจรในชุมชนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 4-5 มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ออกติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินโครงการจัดการขยะแบบครบวงจรในชุมชนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 2/๒๕๖๓ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของชุมชนบ้านสำโรง หมู่ที่ ๔ , ๗ และ ๑๐ ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

 

แกลเลอรี่