Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Yasothon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video conference เรื่อง "แนวทางการทำงานระหว่างส่วนราชการในจังหวัดในการนำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐสู่การปฏิบัติฯ"

ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video conference เรื่อง "แนวทางการทำงานระหว่างส่วนราชการในจังหวัดในการนำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐสู่การปฏิบัติฯ"
วันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ผอ.ทสจ.ยโสธร ได้มอบหมายให้นางเพลินจิตร ทาระพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video conference เรื่อง "แนวทางการทำงานระหว่างส่วนราชการในจังหวัดในการนำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐสู่การปฏิบัติฯ" ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๕ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เพื่อรับทราบแนวทางเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย และสอดคล้องกับการพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) โดยจัดทำรายการข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

แกลเลอรี่