Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Yasothon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top graphic

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอกุดชุม ครั้งที่1/2564 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกุดชุม

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอกุดชุม ครั้งที่1/2564 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกุดชุม
วันพุธที่ 17กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น.
นายชมภู มหันตะกาศรี ผอ.ทสจ.ยส มอบหมายให้นายสมนึก ศรีทองคำ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอกุดชุม ครั้งที่1/2564 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกุดชุม โดยมีนายดุสิต สุทธิประภา ปลัดอำเภอกุดชุม เป็นประธานการประชุม โดยมีเรื่องพิจารณาดั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินแปลงเกษตรกรรม จำนวน 6 ราย 7แปลง เนื้อที่ 68-0-63 ไร่ มติที่ประชุม เห็นชอบทุกราย และการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินแปลงที่อยู่อาศัย จำนวน 89 ราย 92 แปลง เนื้อที่ 34-2-75 ไร่ มติที่ประชุม เห็นชอบทุกราย

แกลเลอรี่