Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Yasothon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top graphic

สนับสนุนวิทยากรจัดฐานการเรียนรู้และฝึกประสบการณ์เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะ ณ โรงเรียนเทศบาล 3 ห้าธันวาคม

สนับสนุนวิทยากรจัดฐานการเรียนรู้และฝึกประสบการณ์เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะ   ณ โรงเรียนเทศบาล 3 ห้าธันวาคม
วันที่ 3 มีนาคม 2564
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธรได้มอบหมายให้ นางสาวพิชชานันท์ ชำนาญกิจ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ เป็นวิทยากรจัดฐานการเรียนรู้และฝึกประสบการณ์เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะ เพื่อให้นักเรียนสามารถจำแนกขยะประเภทต่าง ๆ ได้ และมีพัฒนาการโดยองค์รวมและมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับวัย ณ โรงเรียนเทศบาล 3 ห้าธันวาคม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

แกลเลอรี่