Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Yasothon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำรวจข้อมูลสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดยโสธร เพื่อจัดทำฐานข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

สำรวจข้อมูลสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดยโสธร เพื่อจัดทำฐานข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด
วันที่ 1 - 16 มีนาคม 2564
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอไทยเจริญ อำเภอกุดชุม อำเภอมหาชนะชัย และอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร สำรวจข้อมูลสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดยโสธร เพื่อจัดทำฐานข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด พร้อมทั้งให้คำแนะนำทางวิชาการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดการขยะมูลฝอยในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะได้แจ้งให้งดการเผาขยะเพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5 ที่มีผลกระทบในขณะนี้

แกลเลอรี่