Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Yasothon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top graphic

ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร” ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร” ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 18 มีนาคม 2564
นายชมภู มหันตะกาศรี ผอ.สนง.ทสจ.ยโสธร มอบหมายให้ นายคลอน ปานทอง เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร” ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการประชาชน เสริมสร้างความรู้ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ได้แก่ต้นยางนา 3 ต้น และต้นตะเคียนทอง 3 ต้น รวมจำนวนทั้งหมด 6 ต้น ทั้งนี้นายธนวัตน์ ชูรัตน์ เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีชำนาญงาน ร่วมประชุมชี้แจงตอบข้อซักถามเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อน/ความต้องการของราษฎร เรื่อง “น้ำอุปโภคบริโภค” สภาพปัญหาแหล่งน้ำทำการเกษตรของ ต.ม่วง ณ โรงเรียนบ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์ บ้านไชยประสิทธิ์ หมู่ที่ 11 ต.ม่วง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดกิจกรรมและหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม

แกลเลอรี่