Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Yasothon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top graphic

ร่วมการประชุมตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ร่วมการประชุมตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 25 มีนาคม 2564
นางสาวทิพาพร เวชกามา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร โดยมีนายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมดังกล่าว
การตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการ ท้องที่จังหวัดยโสธร มีประเด็นนโยบายสำคัญ ดังนี้
1) การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)
2) การจัดการแหล่งน้ำชุมชนภาคการเกษตร
3) การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนในโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.)
4) การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
5) การตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งการบริหารงบประมาณจังหวัด และงบประมาณกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แกลเลอรี่