Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Yasothon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top graphic

เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2565 - 2570) ระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2

เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2565 - 2570) ระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2
วันที่ 2 เมษายน 2564
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางสมพร มูลกิตติ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2565 - 2570) ระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์
โฮสเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จัดโดย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แกลเลอรี่