Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Yasothon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top graphic

ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องทุกข์จากนายมุกดา พิมพ์พุฒ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านม่วงอ่อน หมู่ที่ 8 ต.ดู่ทุ่ง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องทุกข์จากนายมุกดา พิมพ์พุฒ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านม่วงอ่อน หมู่ที่ 8 ต.ดู่ทุ่ง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วันที่ 19 เมษายน 2564
ผอ.ทสจ.ยโสธร มอบหมายให้นายธนวัตน์ ชูรัตน์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่อบต.ดู่ทุ่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 11 และชาวบ้านที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องทุกข์จากนายมุกดา พิมพ์พุฒ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านม่วงอ่อน หมู่ที่ 8 ต.ดู่ทุ่ง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร อ้างว่ากลุ่มเกษตรกรบ้านม่วงอ่อนได้รับความเดือนร้อนจากการก่อสร้างถนนที่ใช้สำหรับรถบรรทุกขนดิน ตามโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดศรีเมืองคุณ บ้านผือ หมู่ที่ 5 ต.ดู่ทุ่ง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 เมื่อดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างไม่ได้ขุดลอกถนนให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทำให้เกิดปัญหาคันดินปิดกั้นทางน้ำตามธรรมชาติจนเกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปลังได้รับความเดือดร้อน ณ บ้านผือ หมู่ที่ 5 ต.ดู่ทุ่ง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

แกลเลอรี่