Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Yasothon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top graphic

ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการประกอบกิจการน้ำบาดาล ณ อำเภอค้อวัง/อำเภอมหาชนะชัย/อำเภอคำเขื่อนแก้ว/อำเภอทรายมูล/อำเภอกุดชุม/อำเภอไทยเจริญ/

ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการประกอบกิจการน้ำบาดาล ณ อำเภอค้อวัง/อำเภอมหาชนะชัย/อำเภอคำเขื่อนแก้ว/อำเภอทรายมูล/อำเภอกุดชุม/อำเภอไทยเจริญ/

สำนักงานทรัพยาธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดยโสธร โดยส่วนทรัพยากรน้ำ ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการประกอบกิจการ น้ำบาดาล ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแล การประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพ.ร.บ.น้ำบาดาล พ.ศ.2520 ให้กับสมาชิกเครือข่าย ทสม. ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาลและโครงการพัฒนา น้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ณ อำเภอค้อวัง/อำเภอมหาชนะชัย/อำเภอคำเขื่อนแก้ว/อำเภอทรายมูล/อำเภอกุดชุม/อำเภอไทยเจริญ/ ระหว่างวันที่ 1 - 9 มิถุนายน 2564

แกลเลอรี่