Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Yasothon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการประกอบกิจ การน้ำบาดาล ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแล การประกอบกิจการน้ำบาดาล อ.เลิงนกทา

จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการประกอบกิจ การน้ำบาดาล ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแล การประกอบกิจการน้ำบาดาล อ.เลิงนกทา

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร โดยส่วนทรัพยากรน้ำ ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการประกอบกิจ การน้ำบาดาล ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแล การประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพ.ร.บ.น้ำบาดาล พ.ศ.2520 ให้กับสมาชิกเครือข่าย ทสม. ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาลและโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ณ อำเภอเลิงนกทา และได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

แกลเลอรี่